8.8

Uit 200+ klantbeoordelingen

Zoek in deze site

Veelgestelde vragen


Levertijden

Organizing Works e-mailt zodra de bestelling is overgedragen aan de bezorgdienst.

De meeste producten zijn uit voorraad leverbaar en worden binnen twee werkdagen na de ontvangst van de betaling geleverd via de bezorgdienst.

0 Comments - Geef een reactie

Retourneren

Bel 0341 43 42 56 of e-mail Organizing Works met je klacht of vraag.

0 Comments - Geef een reactie

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Organizing Works/Aanbieder: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

2. Afnemer: de natuurlijke persoon (consument) of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de aanbieder;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Organizing Works georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de aanbieder en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen aanbieder en afnemer.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. De algemene voorwaarden zijn tevens bij de aanbieder in te zien en zullen op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos aan hem worden toegezonden.

Artikel 3 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de aanbieder gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de aanbieder niet.
3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de aanbieder de prijs garandeert;

– de manier waarop de afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
Artikel 4 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de aanbieder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de aanbieder is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de aanbieder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de aanbieder daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De aanbieder kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de aanbieder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De aanbieder zal bij het product aan de afnemer de volgende informatie meesturen, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

a. het bezoekadres van de vestiging van de aanbieder waar de afnemer met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de aanbieder deze gegevens al aan de afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan de aanbieder bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de aanbieder retourneren, conform de door de aanbieder verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Het te retourneren product mag niet in gebruik worden genomen. Als de afnemer het product in gebruik heeft genomen verliest hij zijn recht op herroeping.
Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping
1.Indien de afnemer consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de aanbieder dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Het recht op herroeping is uitgesloten voor zakelijke afnemers.
2. De aanbieder kan het herroepingsrecht van de afnemer uitsluiten voor zover voorzien in lid 3 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de aanbieder dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door de aanbieder tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer (customized);

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die in gebruik zijn genomen.
Artikel 8 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. De in het aanbod genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

1. De aanbieder staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de aanbieder, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de aanbieder kan doen gelden.

3. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade of verlies indien de afnemer niet conform de gebruikers- en veiligheidsinstructies heeft gehandeld.

 

Artikel 10 – Levering en uitvoering
1. De aanbieder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan de aanbieder kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de aanbieder geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de aanbieder het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de aanbieder zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de aanbieder.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de aanbieder tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de aanbieder bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 11 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de aangeboden producten berusten uitsluitend bij Organizing Works en/of diens licentiegevers.
2. Het is afnemer uitdrukkelijk verboden de producten van de aanbieder, al dan niet met inschakeling van derden, na te maken, te verveelvoudigen of te exploiteren.
Artikel 12 – Betaling
1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de aanbieder te melden.
3. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft de aanbieder behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Privacyregeling

1. De aanbieder zal klantgegevens waaronder email en adresgegevens slechts gebruiken voor de transactie en eigen marketing doeleinden. Deze gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden zonder expliciete toestemming van de afnemer.

2. De afnemer kan zich te allen tijde uitschrijven voor mailings en overige marketingacties.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De aanbieder beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de aanbieder, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de aanbieder ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de aanbieder binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 16 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de aanbieder en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen aanbieder en afnemer zullen aan de bevoegde rechter worden voorgelegd.

0 Comments - Geef een reactie

Veelgestelde vragen


Levertijden

Organizing Works e-mailt zodra de bestelling is overgedragen aan de bezorgdienst.

De meeste producten zijn uit voorraad leverbaar en worden binnen twee werkdagen na de ontvangst van de betaling geleverd via de bezorgdienst.

0 Comments - Geef een reactie

Retourneren

Bel 0341 43 42 56 of e-mail Organizing Works met je klacht of vraag.

0 Comments - Geef een reactie

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Organizing Works/Aanbieder: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

2. Afnemer: de natuurlijke persoon (consument) of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de aanbieder;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Organizing Works georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de aanbieder en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen aanbieder en afnemer.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. De algemene voorwaarden zijn tevens bij de aanbieder in te zien en zullen op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos aan hem worden toegezonden.

Artikel 3 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de aanbieder gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de aanbieder niet.
3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de aanbieder de prijs garandeert;

– de manier waarop de afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
Artikel 4 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de aanbieder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de aanbieder is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de aanbieder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de aanbieder daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De aanbieder kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de aanbieder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De aanbieder zal bij het product aan de afnemer de volgende informatie meesturen, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

a. het bezoekadres van de vestiging van de aanbieder waar de afnemer met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de aanbieder deze gegevens al aan de afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan de aanbieder bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de aanbieder retourneren, conform de door de aanbieder verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Het te retourneren product mag niet in gebruik worden genomen. Als de afnemer het product in gebruik heeft genomen verliest hij zijn recht op herroeping.
Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping
1.Indien de afnemer consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de aanbieder dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Het recht op herroeping is uitgesloten voor zakelijke afnemers.
2. De aanbieder kan het herroepingsrecht van de afnemer uitsluiten voor zover voorzien in lid 3 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de aanbieder dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door de aanbieder tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer (customized);

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die in gebruik zijn genomen.
Artikel 8 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. De in het aanbod genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

1. De aanbieder staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de aanbieder, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de aanbieder kan doen gelden.

3. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade of verlies indien de afnemer niet conform de gebruikers- en veiligheidsinstructies heeft gehandeld.

 

Artikel 10 – Levering en uitvoering
1. De aanbieder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan de aanbieder kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de aanbieder geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de aanbieder het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de aanbieder zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de aanbieder.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de aanbieder tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de aanbieder bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 11 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de aangeboden producten berusten uitsluitend bij Organizing Works en/of diens licentiegevers.
2. Het is afnemer uitdrukkelijk verboden de producten van de aanbieder, al dan niet met inschakeling van derden, na te maken, te verveelvoudigen of te exploiteren.
Artikel 12 – Betaling
1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de aanbieder te melden.
3. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft de aanbieder behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Privacyregeling

1. De aanbieder zal klantgegevens waaronder email en adresgegevens slechts gebruiken voor de transactie en eigen marketing doeleinden. Deze gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden zonder expliciete toestemming van de afnemer.

2. De afnemer kan zich te allen tijde uitschrijven voor mailings en overige marketingacties.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De aanbieder beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de aanbieder, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de aanbieder ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de aanbieder binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 16 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de aanbieder en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen aanbieder en afnemer zullen aan de bevoegde rechter worden voorgelegd.

0 Comments - Geef een reactie